A XXIV. Bolyai Konferencia programja

2019. április 6.

8:00 Regisztráció

8:30 Megnyitó

"Modellezés"

9:00 Asztalos Bogdán (Eötvös Loránd Tudományegyetem):  Szavak jelentésváltozásának vizsgálata a statisztikus fizika eszközeivel

Az utóbbi évtizedekben a számítástudomány rendkívül gyors fejlődésével megjelent egy speciális terület, a természetes nyelv feldolgozás (Natural Language Processing), amely az ember által beszélt és használt nyelvek számítógépek általi megértését és használatát tűzte ki célul. A feladat egyik legalapvetőbb eszköze, a szóbeágyazás, amelynek lényege, hogy a nyelv szavait egy többdimenziós tér pontjaival reprezentálja, és ezek geometriai tulajdonságaiból következtet a reprezentált szavak nyelvi tulajdonságaira.

Ahogy a szavak jelentése az időben változik, a nekik megfelelő pontok is mozognak a beágyazási térben. A pontok bolyongásának vizsgálatára a statisztikus fizika matematikai eszközöket bocsát a rendelkezésünkre, ezáltal lehetségessé válik a nyelvi változások fizikai modellekkel való leírása.
Ugyan a téma elsősorban nyelvészeti kérdésekre keresi a választ, mindezt fizikai és természettudományos szemlélettel teszi, ezáltal sajátos módon egyesíti e két különböző tudományterület jellemzőit.

9:20 Neurohr Barnabás Zsolt (Óbudai Egyetem):  Közlekedési táblák felismerése lágy számítási módszerek alkalmazásával

Napjaink egyik legkutatottabb területe a mesterséges intelligencia. A mesterséges intelligenciát alkalmazó eszközök alapja a lágy számítási módszerek ismerete. Ezek közül a legfontosabbak a fuzzy logika, a genetikus algoritmusok és a neurális hálózatok. A közeljövőben a mesterséges intelligencián alapuló eszközök és megoldások szerves részét fogja képezni a mindennapi életünknek. A közlekedésről alkotott fogalmaink várhatóan jelentősen megfognak változni. Gondoljunk csak az önvezető autók megjelenésesére. Jelen előadásban azt szeretném körbejárni, hogy a közlekedési táblák felismerése, milyen képfeldolgozási és lágy számítási módszerekkel valósítható meg.

9:40 Reizinger Patrik (Mathias Corvinus Collegium):  A mátrix – mély neurális modellek általánosítóképességének nyomában

A technológiai fejlődés eredményeként rendelkezésre álló nagy mennyiségű adat, valamint a szükséges számítási kapacitás lehetővé tette, hogy a mély neurális hálózatok az élet egyre több területén elterjedjenek a prediktív szövegbeviteltől kezdve az orvosi diagnosztikán át az autonóm járművekig. A paradigma sikere azonban korántsem teljes, ugyanis a történelmi léptékben összehasonlíthatatlanul nagy mennyiségű adat sem elegendő minden esetben kellően általános modellek megalkotásához. Mivel nemcsak arról van szó, hogy az összegyűjtött adatokat, hanem az adatokat generáló - számunkra ismeretlen - folyamatot szeretnénk minél jobban leírni. Ennek során pedig meglepő módon a rendelkezésünkre álló információk pontos „megtanulása” nem ad optimális megoldást, amennyiben ugyanazon jelenségről a jövőben gyűjtött mintákon is kívánunk előrejelzést végezni. Előadásomban bemutatom, hogy az ismert megoldások kínálta lehetőségeket miként lehet tovább bővíteni a hálók kompakt információs struktúrájának, a súlymátrixoknak a vizsgálata által. 

10:00 Csorba Benjámin (Eötvös Collegium és Bolyai Kollégium):  Tömegeffektusok elméleti vizsgálata a CH3 + HBr → CH4 + Br reakció mikroszkopikus mechanizmusának felderítésére

A címbeli erősen exoterm reakció a brómtartalmú égésgátló anyagok kémiájában rendkívül fontos. A reakció érdekességét adja, hogy a reaktánsok van der Waals-komplexet alkothatnak, melyet a potenciálisenergia-felületen a termékektől egy olyan potenciálgát választ el, amely alacsonyabban helyezkedik el a reaktánsok szintjénél.

Munkám során a HBr hidrogénatomjának tömegét müóniumtömeg és brómatomtömeg közöttt 5 értéken változtatva vizsgáltam azt, hogyan változik adott relatív ütközési energia mellett a reakció opacitásfüggvénye olyan részfolyamatokra, amelyek mechanizmusa különböző (reaktív ütközés, komplexképzés, gátátlépés egyszer és többször), valamint hogyan változik a reakció sebességi együtthatója a hőmérséklet függvényében. Ennek felderítésére a kváziklasszikus trajektóriamódszert használtam, melynek során a kvantummechanikai hatásokat kizárólag a kezdeti állapotok megadásánál vesszük figyelembe, ezt követően a klasszikus Hamilton-féle mozgásegyenleteket oldjuk meg. A módszer alkalmazásakor nagyszámú, egy-egy ütközést szimuláló trajektóriát számítunk ki, melyek kezdeti állapotait Monte Carlo módszerrel választjuk ki. 
Eredményeim számot adnak annak jelentőségéről, hogy a reakció aktiválási energiája bizonyos hőmérséklettartományban negatív, valamint, hogy mit eredményez a hidrogénatom kis tömege, a hőmérséklet és a forgási gerjesztettség változtatása a reakció mechanizmusában.

10:20 Szünet

10:40 Plenáris előadás: Pálinkás József : Kell-e szabályozni a tudásipart?

11:40 Ebéd

"Biológia"

12:40 Németh Richárd (Eötvös Loránd Tudományegyetem):  Tengerbiológia közérthetően

Magyarországon nagyon kevesen foglalkoznak tengerbiológiával. Természetesen ez nem annyira meglepő, hiszen földrajzilag nem vagyunk nagyon elárasztva tengerekkel. Ma viszont már pár órás utazással elérünk elég sok tengert és hazugság lenne azt mondani, hogy nem tehetnénk is értük mégha a távolság relatíve nagynak is tűnik. Gyerekkorom óta érdekelnek a tengerek és mindigis fekete bárány voltam amikor elmondtam, hogy mivel is szeretnék foglalkozni. Szeretném hazánkban megmutatni az embereknek, hogy a tengerek világa mennyi újdonsággal rendelkezik és mennyi mindent lehet róluk megtudni és milyen mértékű lehet az ember által okozott szennyezés ami sok esetben nem a hanyag mentalitás hanem a helyzet ismeretlen mivoltából ered. Le szeretném dönteni a műanyag rossz és a korallok pusztulnak jogos, bár nagyon felszínes ismeretét és megmutatni mi is van emögött.

13:00 Jász Anna (Pázmány Péter Katolikus Egyetem):  A dorzomediális talamusz optogenetikai gátlásának vizsgálata egerek alvási periódusában.

A dorzomediális talamusz (DMT) calretinin pozitív (CR +) neuronjainak egyedülálló anatómiai kapcsolatai és fiziológiai aktivitása utal ezen neuronok kulcsszerepére az ébredésben és az éberségi szint szabályozásában.

Kutatócsoportunk korábban egereken végzett kísérletekben azonosította, hogy a DMT / CR + sejtek működésének optogenetikai serkentésével biológialig releváns ébredési mintázatok generálhatóak (tranziens változás az alvási oszcillációkban, rövid (2-10 s), illetve tartós ébredés). Még nem tisztázott azonban, hogy a DMT szükséges-e az ébrenlét fenntartásához. A kérdés megválaszolására projektünkben megvizsgáltuk, hogyan befolyásolja a DMT / CR + sejtek optogenetikai gátlása  az egerek természetes alvási viselkedését.
Az alvási fázis kezdetén 36 percig gátoltuk a DMT / CR + neuronokat, és megvizsgáltuk a gátlás mozgásra, EMG-re és az EEG-re gyakorolt ​​hatását az elalvás folyamatára. Azt tapasztaltuk, hogy a gátlás során a mozgás és az EMG aktivitás jelentősen csökkent, míg az EEG delta teljesítménye jelentősen megnövekedett. Továbbá a hatás a lézerfény utáni közvetlen időszakban is fennmaradt. A megváltozott aktivitásért elsősorban a gátlás hatására jelentősen lecsökkent elalvási idő tehető felelőssé. Az állatok alvás struktúrája nem különbözött a gátolt és nem gátolt esetek között, az adatok nem mutattak abnormálisra utaló jeleket (pl.: narkoleptikus tünetek) .
Összefoglalva, eredményeink azt mutatják, hogy a DMT / CR + optogenetikai gátlása csökkentheti az aktivitást, növelheti az EEG delta teljesítményét, és több mint 50% -kal csökkentheti az alvási kezdetét, utalva a DMT / CR + szerepére az aéberségi szint szabályozásában.

13:20 Jordán Lilla (Bolyai Kollégium):  A környezeti hőmérséklet és a szaporodási befektetés kapcsolata gyíkoknál

Az ektoterm élőlények, így a gyíkok is, a környezeti hőmérsékleten keresztül képesek a megfelelő testhőmérséklet elérésére és élettani folyamataik, aktivitásuk optimalizálására. A klímaváltozás miatt gyorsan változó termális környezet azonban kihívást jelenthet számukra. A változó környezethez való alkalmazkodás nélkül az élettani folyamataik szuboptimális működése hosszú távon igen káros következményekkel, például szaporodóképességük csökkenésével járhat. Kutatásunk során hazai nyakörvösgyík-fajokon (Podarcis taurica, Lacerta viridis) vizsgáljuk, hogy a nőstények szaporodási állapota befolyásolja-e a hőmérsékleti preferenciájukat és hőmérsékletfüggő fiziológiás teljesítményüket. Eredményeink azt mutatják, hogy a szaporodási stádium meghatározza a hőmérsékleti preferenciákat és toleranciákat. A vemhes nőstények alacsonyabb hőmérsékleteket preferálnak és hőmérsékleti tolerancia-tartományuk is leszűkül. A tojások lerakása jelentős teljesítménybeli növekedéssel jár. Ezek alapján a hőmérséklet emelkedése nem csupán az egyedek túlélésére, hanem szaporodásukra is negatívan hathat.

13:40 Nagy Anikó (Eötvös Loránd Tudományegyetem):  Sejtes önemésztési folyamatok mirigyekben - avagy mi is az a krinofágia?

Az élőlények sejtjeinek egyik alapvető folyamata az autofágia (sejtes önemésztés), amely során a sejt saját elöregedett, hibás vagy feleslegessé váló makromolekuláit illetve sejtszervecskeit bontja le alkotórészeire, és ezeket újabb felépítő folyamatokban használja fel. Ennek egy speciális típusa a krinofágia, mely során a szekréciós granulumok közvetlenül egyesülnek a lizoszómákkal, beltartalmuk ezáltal lebontásra kerül. Bár a folyamatot már 53 évvel ezelőtt felfedezték, molekuláris szabályozásának felderítése csak napjainkban kezdődött el. Tanulmányozására ideális modell az ecetmuslica késői lárva és fiatal báb nyálmirigye, hiszen benne a fejlődés során intenzíven zajlik krinofágia. A folyamat orvosbiológiai jelentősége óriási, mivel szerepe lehet például a kettes típusú cukorbetegség, az acut panreatitis és a Crohn-betegség kialakulásában is.

14:00 Füzesi Dóra (Eötvös Loránd Tudományegyetem):  Számítógépes anyagcseremodell a M. tuberculosis nukleotid anyagcseréjének feltérképezésére

Számítógépes modellekkel a bonyolult biokémia rendszerek is kezelhetővé tehetők. Egy ilyen modell általában tartalmazza a folyamatokban részt vevő fehérjéket és metabolitokat, mikor pedig ezek ki vannak egészítve az enzimek és metabolitok sejtbeli koncentrációival és az enzimek kinetikai tulajdonságaival – vagyis, hogy milyen sebességgel, formában és szabályozás alatt képesek anyagokat átalakítani – akkor a modell képessé válik mennyiségi predikcióra, vagyis annak előjelzésére, hogy különböző külső és belső behatások, esetleges kezelések, milyen számszerűsíthető változásokat okoznak a rendszerben. 
A csoportunk a DNS-t alkotó nukleotidok anyagcseréjének vizsgálatára épít modellt. Ez egy, az élőlények egészében lényegében konzervált, de fontos egyedi különbségekkel bíró biokémiai folyamat, aminek zavarai emberben rákos elváltozásokhoz-, modellorganizmusunkban, a Mycobacterium tuberculosis-ban pedig antigénrezisztencia kialakulásához vezethetnek. 
A célunk a modellünk segítségével új támadási felületeket azonosítani a TBC kórokozójával szemben.   

14:20 Poszterszekció

"Orvosbiológia"

15:20 Bajtai Eszter (Medical University of Vienna):  A kemoterápiát túlélő tumorsejtek karakterizálása

A rák korunk egyik legsúlyosabb és legelterjedtebb betegsége, melynek sikeres kezelésére a mai napig nincs biztos megoldás. A terápia során az egyik legnagyobb problémát a tumorsejtekben kialakuló rezisztencia jelenti, melynek következtében a visszatérő daganat ellenállóvá válik a különböző kezelésekkel szemben. Kísérleteink során in vitro modellekben teszteltük a daganatsejtek ellenálló képességének kialakulását. Emlőtumorokból izolált sejtvonalakat kezeltünk 5 napon át magas dózisú kemoterápiás szerekkel (doxorubicin), majd több héten keresztül követtük a túlélő sejtek morfológiai és molekuláris változásait. Váratlan módon a túlélő sejtek hasonló, a celluláris szeneszcenciára utaló eltéréseket mutattak az összes vizsgált sejtvonal esetén. Mivel a szeneszcencia mai ismereteink szerint irreverzibilis, a DNS károsodás hatására bekövetkező terminális sejtciklus lezárást jelent, meglepő, hogy eredményeink alapján ezek a túlélő tumorsejtek hosszú idő elteltével mégis képesek kilépni ebből az állapotból, és osztódóképességüket visszanyerve ismét tumort képeznek. A későbbiekben ezekre a túlélő sejtekre kifejlesztett célzott terápia jelentős előrelépést hozhat a daganatos megbetegedések kezelésében.

15:40 Erdélyi Dániel (Bolyai Kollégium):  Az emberi genom módosításának jelene és jövője

Az élőlények genomjának módosítása a molekuláris biológia talán legfontosabb és legkomolyabb eszköztárral rendelkező területe. A génmódosított élőlények gyakorlatilag megkerülhetetlenek a mindennapi életben, és több ezer milliárd dolláros piacokat tartanak fent. Régóta ismert, hogy a génmódosítás eszközei kis módosításokkal az egész élővilágon belül működnek. Az emberi genom módosítása azonban, a benne rejlő lehetőségek ellenére egy nagyon szűk réteg által volt kutatva, alapvetően elméleti síkon. Azonban az egyre hatékonyabbá váló géneditáló módszerek, valamint az emberi génműködés egyre behatóbb ismeretének köszönhetően korábban elérhetetlen álmok váltak reális lehetőséggé. A közelmúlt nagy port kavaró eseményeinek köszönhetően kijelenthető, hogy a szellem kibújt a palackból, és mindenkinek érdemes tisztában lenni vele, hogy mire képes. Előadásomban elsősorban az emberi genom módosításának már meglévő módszereiről szeretnék beszélni, különös tekintettel előnyeikre, illetve hátrányaikra, továbbá a jelenlegi és a jövőbeli jogi szabályozásáról.

16:00 Pejtsik Diána (Eötvös Loránd Tudományegyetem):  A korai környezet szerepe a kihívásokkal szembeni válaszkészség kialakításában

Mentális egészségünket nagyban meghatározza, hogy milyen módon vagyunk képesek megküzdeni a minket érő kihívásokkal. Ez a képességünk zavart szenvedhet, ha nem megfelelő a minket körülvevő környezet gyermekkorban, az ellenállóképesség és az ezt szabályozó idegrendszeri struktúrák fejlődésekor. Humán irodalmi adatok alapján ez az agyunkban működő, modulátoros szerepű szerotonerg rendszer megváltozásával jár, ennek pontos mechanizmusa azonban nem ismert. A mélyebb megértéshez állatmodelleket alkalmazunk, melyek közül kiemelkedő érdeklődés övezi a zebradánió modellt, mely egyszerűbb, homológ idegrendszeri felépítése mellett könnyen vizsgálható és manipulálható. Kísérleteink során találtunk egy érzékeny fejlődési periódust, melyben a környezet zavarainak hatására az állatok nem lesznek képesek adekvát módon reagálni a környezeti kihívásokra, emellett agyi szerotoninszintjük nyugalmi állapotban a stresszelt kontrollhoz, sztresszelt állapotban pedig a nyugalmi kontrollszinthez közelít. Humán antidepresszánssal történő kezelés hatására a zavart válaszkészség visszaállt a kontroll szintjére. Vizsgálataink rámutattak, hogy a stresszre adott szerotoninválasz meghatározza egy egyed kihívásokkal szembeni megküzdését, mely nem megfelelő gyermekkori környezet esetén zavart szenvedhet.

16:20 Gaszler Péter (Romhányi György Szakkollégium ):  A sebgyógyulás egyik szabályozója, a Flightless-I fehérje konformáció-funkció sajátságai

A gelsolin szupercsalád egyik tagját, a Flightless-I fehérjét számos vizsgálat a sebgyógyulás negatív szabályozójaként azonosította. A Ca2+-ion által szabályozott gelsolin az aktin citoszkeleton multifunkcionális regulátora, képes aktin monomerek nukleálására és aktin filamentumok vágására, sapkázására. A Flightless-I molekuláris szerepe nem tisztázott.
Rekombináns módon előállított fehérjék (gelsolin, Flightless-I GH16) aktin aktivitásait és Ca2+-ion-függő regulációját vizsgáltuk a molekuláris biofizika, fluoreszcencia spektroszkópia és teljes belső visszaverődésen alapuló fluoreszcencia mikroszkópia módszereivel.
Eredményeink: A gelsolin – összhangban eddigi ismereteinkkel –  a Ca2+-ion koncentrációjától függően elősegíti az aktin filamentumok polimerizációját, ellenben a Flightless-I a Ca2+-ion koncentrációjától függetlenül gátolja azt. Megfigyeléseink szerint a Ca2+-ion jelentős szerkezetváltozásokat indukál a gelsolinban, míg a Flightless-I konformációjára nincs ilyen hatással.
A Flightless-I és a gelsolin eltérő szerkezettel és szabályozó mechanizmussal rendelkezik. Hipotézisünk szerint a Flightless-I az aktin polimerizációjának gátlása által csökkentheti a sebszéli fibroblasztok és keratinociták migrációját – lassítva ezáltal a sebgyógyulást.

Támogatók: „EMMI ÚNKP-18-2-1 TÁMOGATÁSÁVAL KÉSZÜLT(GP)”;PTE-ÁOK(KA No: 2018-01,BP);Romhányi György Szakkollégium(GP); Mihály József (MTA-SZBK) Flightless-I-plazmid

16:40 Szebik Huba (Eötvös Collegium):  A korai szociális zavarok hatása a felnőttkori agresszív magatartásra és a prefrontális kéreg hálózati működésére

A gyermekkori szociális elhanyagolás gyakran okoz szociális deficitekkel társuló pszichiátriai rendellenességeket, amelyek hátterében az ebben az életkorban jellemző idegi hálózati átrendeződések zavara állhat. Célunk a felnőttkori szociális zavarok hátterében álló idegrendszeri aktivációs mintázatok, illetve a szerotonerg jelátvitel vizsgálata volt a prefrontális kéregben (PFC), amely alapvető szerepet játszik a szociális magatartások szabályozásában és gyermekkorban döntő fontosságú hálózati átrendeződésen megy keresztül.
Vizsgálatainkhoz a szociális elhanyagolás laboratóriumi állatmodelljét, a szociális izolációt használtuk, az izolációnak kitett egerek felnőttkorban abnormális szociális magatartást mutattak.  A szociálisan tartott állatok esetén agresszív interakciót követően a szerotonin-transzporter – ami az extracelluláris szerotonin-szint legfontosabb szabályozó molekulája – növekedett immunreaktivitása volt kimutatható a nyugalmi állapotban lévő kontrollokhoz képest, ugyanezen hatás az izoláltan nevelt állatok esetében nem volt megfigyelhető. Továbbá, a szociális izoláció hatására a PFC alrégióinak funkcionális interakciója nagymértékben felborult. A szociális izoláció agresszív interakció során tehát a PFC zavart hálózati működését okozta, amelynek hátterében módosult szerotonerg neuromoduláció állhat.

17:00 Szünet

"Humán tudományok I."

17:20 Harlov-Csortán Melinda (Eötvös Loránd Tudományegyetem):  Hollókő, örökséggé lehet a falu és közössége?

Előadásomban az UNESCO világörökséggé válás folyamatát és hatását kívánom ismertetni multidiszciplináris és kritikus szemlélettel az egyik első magyaroroszági helyszín, Hollókő példáján keresztül. Vizsgálatom tárgya a műemléki védelem kezdetéttől (az 1950-es évek vége) napjainkig foglalja össze a település és közösségében történt folyamatokat  tágabb történeti, kulturális, politikai és társadalmi keretben végrehajtva a kutatást. A kronológiai ismertetéssel szemben a prezentáció négy kutatási szempont szerint tárgyalja a folyamatokat: az aktorok, intézmények és nemzetközi irányzatok befolyásoló hatása, a védett terület definiálása, az örökségesítés folyamatában értékké vált elemek reprezentációja, valamint a történetiség szempontjai szerint. A prezentációm ezen felépítésével kívánom a kiválasztott esettanulmány ismertetése mellett a téma sokoldalú megközelítésének metodológiai lehetőségeit is bemutatni, és így remélhetőleg hasznossá tenni azt bármely tudományterület képviselője számára.   

17:40 Santavecz Anita (Eötvös Loránd Tudományegyetem):  Női írók a 19. században

Kutatásom irodalomtörténeti megközelítésű. Kazinczy Ferenc levelezését vizsgáltam abból a szempontból, hogy miképp jelenik meg a szövegben a női írókról való beszéd. Kazinczy és pályatársai a terjedelmes levelezésben számos alkalommal utalnak úgynevezett poetriákra, vagyis írőnőkre és költőnőkre. A női írás megjelenése és elterjedése a társadalomtörténettel is szoros kapcsolatban áll. A 18. század végén egyre több poetria kezd el publikálni, a következő évszázadban pedig egyes férfi írói csoportok, akik az irodalom intézményét is alakították, a pártfogásukba vesznek író és költő nőket. A Kazinczy-kör Dukai Takács Judit irodalmi tevékenységét pártolta. A férfi pályatársak arra törekedtek, hogy irányítani tudják Dukai Takács kőltői szerepléseit. A levelezésben a poetria szerep megalkotására  és a női írói szerep hivatásosodására tett gesztusokat fogom vizsgálni, illetve a megképzett poetria szerep reprezentációs jellegeit. A kutatásomban a 19. századi női írás sajátosságairól, alakulástörténetéről és a női írás recens megítéléséről lesz szó.

18:00 Mogyorósi Renátó Manuel (Pécsi Tudományegyetem):  A Krím-félsziget elcsatolása

Oroszországot a 90-es években válságok sorozata sújtotta, geopolitikai játéktere beszűkült, a Nyugat bekerítette. A 2000-es évek elején azonban sikerült talpra állnia: a Krím-félsziget annexiója a bipoláris világ utáni korszak egyik fontos cezúrája, amely világossá tette a nyugat-európai körökben, hogy egy új korszak küszöbén állunk. Előadásomban bemutatom az amerikai hegemón világrendet elutasító, geopolitikai érdekeit masszívan védő Oroszország nyugati kihívásokra adott válaszait a Krím-félsziget elcsatolásának tükrében. Az annexiónak meg kell vizsgálni az orosz, valamint euratlanti interpretációját, fel kell tárni, hogy mennyire védhető a moszkvai álláspont, mely szerint Krím a nemzetközi normák betartása szerint csatlakozott a Föderációhoz. Mivel az éremnek - mint mindig - most is két oldala van, fontosnak tartom azt, hogy mindkét fél álláspontja mellett és ellen is felsorakoztassak érveket. 

18:20 Sipos Ágoston (Bolyai Kollégium):  Ki volt valójában "Te is fiam, Brutus" - Egy névazonosság története

A Julius Caesar ellen Kr.e. 44-ben elkövetett merénylet körülményei jól ismertek, az a legenda is, miszerint a haldokló dictator "Te is, fiam, Brutus?" kiáltással reagált arra, amikor gyilkosai között meglátta Marcus Junius Brutust. Ezt az elméletet elsősorban Shakespeare drámája táplálja, az ókori szerzők közül Plutarkhosz és Suetonius szerint sem szólalt meg Caesar, bár utóbbi megemlíti, hogy vannak akik szerint görögül megszólította Brutust. Az események mélyebb vizsgálata alapján azonban minden jel arra mutat, hogy Caesar, ha mély megdöbbenéssel fogadta egy Brutus részvételét az összeesküvésben, az nem Marcus volt, hanem név- és valószínűleg távoli rokona, Decimus Junius Brutus Albinus. Decimus a polgárháborúban mindvégig Caesar oldalán állt, ellentétben Marcusszal, aki Pompeius és az optimaták híve volt. Mindkettejükről szólnak olyan - meglehetősen kétséges - elméletek, melyek szerint valamelyikük Caesar törvénytelen fia lehetett. Ennek ellenére Decimus Brutus mégis oly kevéssé ismert, hogy a Shakespeare-darabban a neve is hibásan szerepel, míg Marcus Brutus a populáris kultúrában ismert személynek számít. Előadásomban olyan tényeket fogok felvonultatni, melyek alátámasztják, hogy Decimus Brutusra nagyobb eséllyel vonatkozhatott Caesar megdöbbenése, továbbá összehasonlítom a két Brutus merénylet utáni életét, megvizsgálandó azt, hogy miből eredhet a félreértés.

18:40 Szabó Róbert (Melanchthon Evangélikus Szakkollégium):  A Kalocsai Érseki Főgimnázium hősi halált halt és kitüntetést nyert személyei

 Az első világháború befejezésének (1918) centenáriuma kapcsán rendkívül fontos a még feltáratlan források kutatása, feldolgozása. Mindenekelőtt szükséges lehet a háborús veszteség elemzése helytörténeti szempontból. A kutatás témája így megválasztható egy-egy település, de akár egy-egy intézmény áldozatvállalásának bemutatásán keresztül is. Előadásom témájának megválasztásakor így én is erre törekedtem.

 Kutatásomban egykori középiskolám, a Kalocsai Szent István Gimnázium (régi nevén a Kalocsai Érseki Főgimnázium) első világháború alatti áldozatvállalását mutattam be. Utóbbinak egy fontos aspektusa ugyanis az emberi önfeláldozás vizsgálata, amelyben az intézet hősi halottjainak, valamint kitüntetést nyert tagjainak névsora és személyes adatainak (minél pontosabb) összegyűjtése a cél.
Ezáltal, előadásomban kívánom bemutatni középiskolám háborúban kifejtett, közvetlen és közvetett katonai tevékenységét, miközben az előadásomban említett, általam összegyűjtött kitüntetéseket megmutatom a hallgatóságnak is.

19:00 Szünet (vacsora)

20:00 Közösségi program: Müpa, Boomwhackers - csődobolás

2019. április 7.

7:45 Regisztráció

8:00 Szakmai reggeli a Morgan Stanleyvel

"Humán tudományok II."

9:00 dr. Bognár Csaba (Eötvös Loránd Tudományegyetem):  Reklám és menedzsment a jogi szolgáltatások piacán

A digitalizáció szinte minden területen korábban felfoghatatlan változások sorát tárja elénk, alapjaiban alakítva át életünket, az ügyvédi munkát is. A nem ismeretségi ügyvédválasztás egyik legfontosabb szempontja a virtuális megjelenés, a posztmodern folyamatosan újuló követelményeihez igazodás, elektronikus felületek kialakítása és az ott beérkező érdeklődések megkeresések fogadása. Nem csupán ügyvédségen belüli, de a szaktudást kiváltó számítógépes háttérbázison alapuló szolgáltatókkal is egyre élénkebb versenyhelyzet alakul ki. Megszokott formákat óvó szabályozások a kor követelményeihez való igazodáshoz szintetizálódnak. Az ügyvitelhez elengedhetetlenné válik a jogászi tudáson túli menedzsment szemlélet, digitális és interkulturális kompetencia. Mindezek értékelése és kutatása segít megragadni számtalan lehetőséget és új piaci szegmenset, melynek kihasználása nélkülözhetetlen a talpon maradáshoz. Ügyvédi honlapok empirikus vizsgálata nyújthatja azt a kutatási felületet, ahol a titkokat őrizni akaró tradíciók és posztmodern találkozásában a transzparens kirakatok és reklámok monitor képernyőin át segítenek belelátni a zárt ajtók mögött folyó munka napi valóságába. 

9:20 Rácz Márk (Károli Gáspár Református Egyetem):  Fogyasztóvédelmi jog

Előadásomban azt mutatom be, hogy a mai Magyarországon milyen lehetőség van a fogyasztók jótállás-és szavatosság-igényük érvényesítésére.

Elsőként alapfogalmakat tisztázok, majd a fogyasztóvédelemmel foglalkozó hivatalok szervezeti felépítését ismertetem, ezt követően kiemelem a netes (vásárlásokkal) rendelésekkel kapcsolatos általános és speciális tudnivalókat. Olyan kérdésekre is keresem a választ, hogy mi a különbség az illetékesség és a hatáskör között?
Mivel foglalkozik a fogyasztóvédelem? Mikor kell beírni a vásárlók könyvébe? Mit takar a minőségi kifogásról szóló jegyzőkönyv kifejezés?
Fontos a történelmi előzmény is: John F. Kennedy amerikai demokrata párti elnök használta először nyilvánoson a fogyasztói jogok védelmét 1962-ben, hiszen azt megelőzően a nagyvállalatok, de a kiskereskedők is nagy mennyiségben dobtak piacra olyan termékeket, melyek rövid időn belül használhatatlannak bizonyultak.
Makacsul tartja magát az a városi legenda, hogy a mai kereskedők (főleg a műszaki cikkek esetében) szándékosan építenek be termékükbe olyan hibákat, melynek következtében a továbbiakban használhatatlannál válik az adott termékcikk. Az általuk vezérelt cél, a fogyasztói társadalom fenntartása, vagyis az egyéni élete során minél több terméket vegyen meg, független attól, hogy hasznos-s számára vagy kell-e egyáltalán. Választ adok erre a felvetésre is. Érdekes, hogy a fogyasztóvédelem világnapját először 1983-ben ünnepelték meg. Jól látható, hogy viszonylag új jogterületről van szó, hiszen a jog minden esetben leköveti a társadalmi változásokat.
Vajon mi történik, ha soha nem romlik el az autónk, soha nem szalad fel a nők harisnyája, nem ég ki a villanykörte. Sokkal összetettebb a dolog, de csak a nagyobb összefüggéseket igyekszem bemutatni.

9:40 Reizinger Kristóf (Mathias Corvinus Collegium):  A pénz születése a modern gazdaságban

A közgazdaságtanban sokáig uralkodó megközelítés volt, hogy a bankok pénzügyi közvetítőként funkcionálnak, vagyis becsatornázzák a gazdaságba a rövid futamidejű megtakarításokat és hosszú lejáratú hiteleket nyújtanak a beruházásokhoz. A 2007-2008-as gazdasági világválság rámutatott arra, hogy a pénzről és a bankrendszerről megalkotott uralkodó világkép nem alkalmas a gazdasági-pénzügyi folyamatok leírására, ennek hatására került újrafelfedezésre az ún. endogén pénzelmélet, ami szerint a bankok hitelnyújtással pénzt teremtenek, vagyis nem a betétekből jön létre a hitel, hanem a „semmiből” keletkezik.

Az endogén pénzelmélet térhódítása ugyanakkor azt eredményezte, hogy a pénzügyi közvetítés elméletét meghaladottnak tekintették, pedig rendkívül sok hasonlóság van a két megközelítésben, ha elemezzük a gazdasági tranzakciókat. Az előadásomban összehasonlítom a két megközelítést, és megmutatom az endogén pénzelmélet hatását a bankok likviditására, fizetőképességére vonatkozóan, továbbá levezetem a pénzteremtés révén kialakuló koncentrációs kockázatot, ami a banki hálózatelemzések alapja. Végezetül megmutatom a likviditás és a piaci koncentráció egymást korlátozó szerepét.

10:00 Szűcs Bernadett (Károli Gáspár Református Egyetem):  A gyermekszületéshez kötődő átmeneti rítusok az ókori Egyiptomban

A terhesség, a szülés és a gyermekágy időszaka sok más kultúrához hasonlóan az ókori Egyiptomban is kitüntetett fontossággal bírt, ám egyben egy rendkívül veszélyes periódusnak is számított a közösség életében. Ez egyrészt annak volt köszönhető, hogy az ókorban rendkívül magas volt a csecsemő-és gyermekhalandóság aránya, másrészt a terhesség és a szülés számított az egyik legkardinálisabb határátlépésnek, a nemlétből a létezésbe való átmenetnek. Éppen ezért, ezen időtartam alatt számos rituáléval és mágikus erővel felruházott eszközzel igyekeztek az anya és születendő gyermeke életének védelmét biztosítani.

Előadásomban az Arnold van Gennep (1909, Átmeneti rítusok) által leírt, átmeneti rítusok típusait elkülönítő modellnek (szeparációs, határhelyzeti és reintegrációs fázis) megfelelően fogom bemutatni a gyermekszületéshez kapcsolódó óegyiptomi rituálékat, elsősorban a fennmaradt, primér forrásokra támaszkodva. Kitérek továbbá a kutatott téma szempontjából elengedhetetlen tisztasági és tisztátalansági szabályok (pl. érintkezési tabuk) kérdésére, melyek fontosságára Émile Durkheim (1912, A vallási élet elemi formái) és Mary Douglas (1966, Purity and Danger) hívták fel a figyelmet.

10:20 Csibor Ferenc (Magyary Zoltán Szakkollégium):  A Virginia Plan New Jersey Plan vita és hatása az USA alkotmányára

Előadásomban bemutatom az Amerikai Egyesült Államok Alkotmányának megszületésének egyik leglényegesebb vitáját, amikor a New Jersey és a Virginia alkotmánytervek kerültek egymással szembe és megosztották az összegyűlt Alapító Atyákat. Egyben megpróbálok választ adni arra a kérdésre, milyen hatással volt a két alkotmánytervezet és ezek megvitatása a végleges alapokmányra. Először bemutatom az Alkotmányt megelőző Konföderációs Cikkelyeket, majd a philadelphiai alkotmányozó konvenció körülményeit jellemzem. Ezek után jellemzem a Virginia Plant, annak felépítését, és hogy miért váltott ki felháborodást az alkotmányozó gyűlésen jelen lévő Alapító Atyák köréből. Ezután a tervezetre válaszreakcióként megalkotott Nem Jersey Plant írom le ugyanezzel a módszerrel, szerkezetét, tartalmát, jelentőségét. Rávilágítok milyen kritikák érték a tervezetet, majd végül elmondom, a két tervezet milyen hatással volt a végső Alkotmányra, mely elemeiben mutatkoznak meg, hogyan befolyásolták tartalmát.

10:40 Poszterszekció

11:40 Plenáris előadás: Török Csaba : Jaj annak, aki gondolkodik! Értelmiségi helykeresésünk a világban

12:40 Ebéd

"Földtudomány"

13:40 Pacskó Vivien (Bolyai Kollégium):  Vizes vidékek vizsgálatának viszontagságai

A műholdas távérzékelés lehetővé teszi a Föld felszínének átfogó és részletes vizsgálatát, amennyiben megfelelően értelmezzük a szenzor által rögzített adatokat. De hogyan is lesz tulajdonképpen a visszavert elektromágneses hullámokból a felszínre vonatkozó információ? A távérzékelésen alapuló felszínosztályozás az a folyamat, mely során a felszín egységnyi területű részeihez felszínborítási kategóriát rendelünk műholdfelvétel(ek) alapján. Alappillérei (i) maguk a műholdfelvételek, (ii) megbízható terepi referenciaadat, valamint (iii) egy megfelelő osztályozó algoritmus. Mit tehetünk, ha ezek közül valamelyik nem áll rendelkezésünkre? Milyen pontossággal kategorizálhatunk összetett élőhelyeket? Előadásomban a felszínosztályozás menetét, nehézségeit és lehetséges eredményeit szeretném bemutatni egy hazai „vizes vidék” példáján.

Munkámat az Emberi Erőforrások Minisztériuma ÚNKP-18-2 kódszámú Új Nemzeti Kiválóság Programja támogatta.

14:00 Pánczél Emese (Bolyai Kollégium):  Múlt és jelen: miről mesélnek a források az ország első fővárosában?

A források a felszín alatti vízáramlások természetes felszínre lépési pontjai, jellemzőik és ezek időbeli változásai a mögöttes áramlási rendszerről és az e mentén zajló kőzet-víz kölcsönhatásokról nyújtanak információt, ezáltal megismerhetjük a terület hidrogeológiai működését.

A kutatás fókuszában Esztergomban és környékén található források álltak, különösképpen a térség néhány, Duna-parton felszínre törő, 24-27 oC-os vízhőmérsékletű, jelentős hozamú karsztforrása, melyek a várostól délnyugatra elhelyezkedő Dunántúli-középhegység főkarsztvíztárolójából kapják vizüket. Ezen források hasznosítása történelmi időkig nyúlik vissza, így a foglalási, hasznosítási módok megváltozása, valamint a víztartót érintő regionális beavatkozások (például: bányászati víztelenítés) következményei a múltbeli feljegyzésekben is nyomozhatók.
A retrospektív adatfeldolgozáson túl terepi munka és laboratóriumi vízkémiai analitikai vizsgálatok segítségével a források jelenlegi állapotát is felmértem, így időben átfogó képet kaptam a terület hidrogeológiai működéséről.

14:20 Papp Luca Sára (Eötvös Loránd Tudományegyetem):  Borsod-Abaúj-Zemplén megye biogáz-potenciálja és annak energetikai hasznosítási lehetőségei

A biogáz egy sokrétűen felhasználható, Európa-szerte egyre nagyobb arányban alkalmazott megújuló energiaforrás, ám hazánkban ennek ellenére méltatlanul kevés figyelmet kap. Napjaink globális környezeti válságában azonban több megoldásra váró kérdésre is megfelelő alternatívát kínálhat: egyszerre járulhat hozzá a növekvő mennyiségű hulladék környezetbarát kezeléséhez, illetve egy hosszútávon is fenntartható energiarendszer megvalósításához. A biogáz alapanyagai leginkább olyan szerves hulladékok, melyek ártalmatlanítása jelenleg is kötelező, azonban biogázként történő energetikai hasznosításuk további ökológiai és gazdasági előnyökkel járhat.

Kutatásomban elsőként Borsod-Abaúj-Zemplén megye biogáz-potenciálját számítottam ki saját módszertan alapján. Különböző adatbázisok segítségével végeztem komplex számításokat, az eredményeket pedig térinformatikai eszközökkel számoltam ki és jelenítettem meg.
Majd az előzőleg megbecsült mennyiségű hasznosítható biogáz megyén belüli felhasználási lehetőségeit vizsgáltam kisléptékű üzemi körülmények között. A felhasználási lehetőségek közül a kapcsolt hő- és villamosenergia-termelést tekintettem a legmegfelelőbbnek. A megtermelt hőenergia helyben távhőként történő hasznosítási lehetőségeihez megvizsgáltam a megye településeinek éves hőigényét, majd az adatok alapján kijelöltem az erőművek potenciális telepítési helyszíneit.

14:40 Szünet

"Anyagtudomány"

15:00 Horváth András (Bolyai Kollégium):  Nagynyomású csavarással deformált tömbi Cu60Zr20Ti20 fémüveg mechanikai és anyagfizikai tulajdonságainak vizsgálata

A modern technológia kihívásai közé tartozik olyan, korábban nem ismert anyagok, ötvözetek előállítása és vizsgálata, amelyek az adott célkitűzésnek optimálisan megfelelnek – jobban, mint az egyes ötvözők kombinálásával kapott hagyományos kristályos fázisok. Az anyagok egy ilyen lehetséges metastabil családja az amorf szerkezetű fémüvegek csoportja. TDK dolgozatomban tömbi amorf Cu60Zr20Ti20 fémüveg tulajdonságait vizsgáltam röntgendiffrakcióval, pásztázó elektronmikroszkópiával és kalorimetriával. Előadásomban - a közönség vegyes összetételét, és eltérő mértékű előismereteit figyelembe véve - előbb kicsit általánosságban fogok beszélni az anyagfizika vizsgálati módszereiről, majd pedig saját kutatásom eredményeit és tapasztalatait fogom ismertetni.  

15:20 Péterffy Gábor (Eötvös Loránd Tudományegyetem):  A besugárzás képlékeny alakváltozásra gyakorolt hatásának modellezése a mikronos mérettartományban

Besugárzás hatására a Zr ötvözetekben a szennyezők száma jelentősen megnő. A szennyezők nagy lokális feszültségtere akadályozza a diszlokációk szabad mozgását (melyek a plasztikus deformációért felelősek) ezáltal a minta deformációs tulajdonságait jelentősen befolyásolja a folyamat. Ismert, hogy a plasztikus deformáció hirtelen, lavinaszerű események során jelentkezik melyet mikropillár kísérletekkel igazoltak. Ezen események statisztikájából levonható az a következtetés, hogy ez egy kritikus jelenség.

Kutatásunk során azt vizsgáltuk diszkrét diszlokáció dinamikai szimulációk segítségével, hogy ezt a kritikus viselkedést a besugárzás hatására megjelenő szennyezők miképpen befolyásolják. Ennek érdekében statisztikailag vizsgáltuk a kontrollált terhelés hatására létrejövő lavinák folyásfeszültségét, illetve azonosítottuk a puha deformációs módusait a különböző vizsgált rendszereknek.
Eredményeink segítségével a fémekben megfigyelhető lavinaviselkedés háttere jobban megérthető azzal egyetemben, hogy a besugárzás ezt miként befolyásolja. A numerikus eredményeink mikropillár összenyomási kísérletekkel ellenőrizhetőek, mely jövőbeli kutatások alapja lehet.

15:40 Harmat Ádám (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem):  Funkcionalizált makropórusos polimer hordozók 3D nyomtatása enzimrögzítés céljára

Napjaink vegyiparában egyre nagyobb teret hódít az enzimek katalizátorként való alkalmazása, mivel alkalmazásukkal hatékony, szelektív, és nem utolsósorban környezetbarát szintézisek valósíthatók meg. Az enzim rögzítése szilárd hordozón megkönnyíti az alkalmazott enzim elválasztását, visszanyerését, emellett sok esetben megnő az enzim stabilitása. A „digital light processing (DLP) 3D nyomtatás egy fotopolimerizációs elven működő additív gyártástechnológia, mely lehetővé teszi különböző geometriájú polimer struktúrák mikrométeres pontossággal való előállítását. A funkcionalizált felületű nyomtatott hordozók felhasználhatók enzimek utólagos rögzítésére.

Kutatómunkám során poli(etilén-glikol)-diakrilát oligomert kombináltam glicidil-metakrilát monomerrel, mely a térhálóba beépülve a láncok utólagos módosítását teszi lehetővé. A DLP 3D nyomtatási technológiához fejlesztett alapanyag összetételét a minél jobb mechanikai tulajdonságok és minél kisebb pórusméret elérése érdekében optimalizáltam. A felületen lévő epoxi csoportok jelenlétét igazoltam. Az így kapott hordozóra Candida antarctica lipáz B enzimet rögzítettem és vizsgáltam a glutárdialdehid és poli(etilén-glikol)-diglicidil-éter, mint keresztkötők hatását a megkötött enzim mennyiségére és aktivitására.

16:00 Krammer Réka Melinda (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem):  Enzim immobilizálása különböző organoszilán elegyekkel funkcionalizált Halloysite típusú nanocsöveken

Az enzimek, illetve az általuk katalizált folyamatok jelentősége egyre növekvő tendenciát mutat, hiszen specifikus aktivitásuk és szelektivitásuk számos területen kezd nélkülözhetetlenné válni. Alkalmazásukat azonban gyakran akadályozza a rövid katalitikus élettartamuk, instabilitásuk, valamint a hasznosítás és az újrahasznosítás nehézségei. Erre a problémára jelenthet megoldást az enzim immobilizálása. A nano-méretű és szerkezetű hordozó rendszerek újszerű távlatokat nyitnak finomhangolható tulajdonságaik révén. A kutatás alumínium-szilikát alapú nanocső, ún. Halloysite enzimhordozóként történő alkalmazására irányul. Modell enzimként a CaLB lipáz szolgált, mely képes királis alkoholok és aminok enantiomertiszta formában történő előállítására, melyek jelentős építőkövei lehetnek számos gyógyszer intermedier előállításában.

A nanocső felületének szisztematikus módosításával célunk a rögzítendő enzim számára optimális felületi tulajdonságok biztosítása, ezáltal hatékony biokatalizátorhoz juthatunk. Különböző egyszeresen szubsztituált alkoxiszilán elegyekkel befolyásolható a hordozó kötőhelyeinek száma, felületi töltés eloszlása és hidrofobicitása, mely várhatóan kihat az enzimatikus működésre. Adszorpciós rögzítés mellett aminocsoportokon keresztül a CaLB keresztkötő ágenssel kovalensen is kapcsolható a hordozóhoz, hibrid mikrorészecskét eredményezve.

16:20 Szünet

16:40 Zárszó, eredményhirdetés

Poszterek

2019. április 6.

1. Biró Bálint (1,2), Fábián Renáta (1,2), Hiripi László (1), Egerszegi István (2), Oláh János (3), Kovács András (3), Klecska Eszter (2), Bodó Szilárd (2, 4) (Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ-Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóintézet (1); Szent István Egyetem (2); Debreceni Egyetem (3); Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ-Állattenyésztési, Takarmányozási és Húsipari Kutatóintézet (4)): Esettanulmány: egy különleges kiméra

A kimérizmus régóta foglalkoztatja az emberiséget. A kifejezés a Görög mitológiából eredeztethető, ahol Chimaera egy szörnyszülött, aki oroszlán, kecske és kígyó testrészekkel rendelkezik. Biológiában az olyan élőlényeket nevezzük kiméráknak, amelyek genetikailag eltérő sejtekből állnak. Az élettudományban a kiméra modellek óriási jelentőséggel bírnak (pl.: őssejtkutatás, xenotranszplantáció).

Jelen tanulmány egy olyan kecske kiméra vizsgálatának megalapozása, amely feltételezhetően eltérő nemű ikerembriók fúziójából alakult ki, és ennek megfelelően a vérsejtek vizsgálata során XX-XY (52-48%) genotípust mutatott.
Célunk, hogy a különböző szövetekben meghatározzuk a nemi kromoszómák arányát.
Ennek kimutatása az Y kromoszómára tervezett, fluoreszcens jelölt primer segítségével, PCR-rel történik. A fragmentanalízist kapilláris gélelektroforézissel végezzük.
A vizsgálattal képet kaphatunk az ilyen típusú kimérizmus kialakulásáról és arról, hogy ennek milyen hatása lesz a különböző szövetek nemi kromoszóma összetételére.

A kutatást az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Tehetség Program – Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj támogatta (NTP-NFTÖ-18-B-0162).

2. Borza Beáta (Debreceni Egyetem): Protokolfejlesztés bioszimiláris termékek glikoszimilaritásának meghatározására

A fehérje alapú bioterápiás gyógyszerek valamint bioszimilárisaik polipeptid láncain elhelyezkedő glikánoknak fontos szerepe van azok hatásmechanizmusában. Ezen cukor struktúrák kihatnak mind a készítmény hatékonyságára, mind pedig biztonságos használatra. Ennélfogva a glikoziláció, mint kritikus minőségi jellemző (CQA) értelmezhető terápiás fehérjék innovátor és biohasonló variánsuk fejlesztése és gyártása esetén. Jelen munkánkban lézer indukált fluoreszcens detektálással (LIF) összekötött kapilláris elektroforézissel (CE) határoztuk meg etanercept esetén a bioszimilaritás bizonyos attribútumait (lásd: glikoszimilaritás) az innovátor (Enbrel®) és a bioszimiláris (Benepali®) verziók között, azok N-glikozilációs mintázata alapján. A két változat oligoszacharid struktúráit azonosítottuk, majd elvégeztük N-glikozilációs profiljaik mennyiségi összehasonlítását a relatív csúcsterületek alapján. A felhalmozott adatok alapján megteremtettük az alapjait egy olyan protkol megalkotásának, amelynek segítségével a glikoproteinekhez kapcsolódó cukorszerkezetek kvantitatív meghatározása egyszerűen és gyorsan elvégezhető, akár minden egyes gyártási lépés során.

A munka az Új Nemzeti Kiválóság Program ÚNKP-18-3-I-DE-395 támogatásával valósult meg.

3. Brigitta Mészáros (Debreceni Egyetem): Tüdőbeteg humán szérum minták N-glikozilációjának vizsgálata kapilláris elektroforézissel

Világszerte a tüdőrák a leggyakrabban diagnosztizált és legmagasabb halálozási rátával rendelkező daganatos megbetegedés. Ennek legfőbb okai a kései diagnózis és az invazív diagnosztikai módszerek kockázata. A vérszérumból történő glikobiomarkerek azonosítása megoldást jelenthet a daganatos megbetegedések korai, illetve hatékony diagnosztizálására. A sejtek felszínét komplex cukrok borítják, amelyek már a betegség korai szakaszában specifikusan módosulnak. Például a tüdőrák, vagy a COPD esetén is jellegzetes változások következnek be a glikán-bioszintézisben, így a glikoproteinek poszttranszlációs módosulásában is számos eltérést eredményeznek. Mindezek alapján a vérszérum glikánprofiljában bekövetkező jellegzetes változások jól használhatók egyes betegségek diagnosztizálására. Munkám során kontroll, tüdőrákos és COPD-s humán szérum minták N-glikozilációs profilját határoztam meg kapilláris elektroforézissel. Azonosítottam a szérum glikoproteinjeiből az endoglikozidációs emésztés során felszabaduló glikánokat. Statisztikai módszereket alkalmazva összehasonlítottam a referencia és a különböző betegségekkel diagnosztizált betegek vérszérum mintáinak eredményét, majd a glikánprofil módosulások alapján következtetéseket vontam le.

A munka az Új Nemzeti Kiválóság Program ÚNKP-18-3-I-DE-393 támogatásával valósult meg.

4. Csík Ádám Lajos (Móra Ferenc Szakkollégium): Az 1968-as Csehszlovák bevonulás a Magyar Néphadsereg gépkocsizó lövészezredeinek szemszögéből

Az 1968-as év a modern kori történelem egyik fontos éve volt. Csehszlovákiában olyan társadalmi és politikai változások kezdődtek meg, amelyek egy élhetőbb, „emberarcú” szocializmus megteremtése felé mutattak. A Szovjetunió és a keleti blokk más államai, köztük Magyarország, ezt a folyamatot nem hagyta kiteljesedni, katonai intervencióval vetett véget annak.
Előadásom célja, az előző évben, ezen a konferencián bemutatott kutatásomra alapozva, hadtörténeti és más történettudományi szempontok alapján, az 1968-as csehszlovák bevonulást, az abban részt vett magyar gépkocsizó lövészezredek oldaláról mutassam be. A bevonulás után készített ezredparancsnoki összefoglaló jelentéseket összevetve, kívánok rámutatni, hogy a bemutatandó ezredek miként reagáltak a gyors mozgósításra, hogyan alkalmazkodtak a feladat megtervezésének nehézségeihez, és miként hajtották végre a bevonulást.
Az előadásom végén pedig bemutatom az általuk Csehszlovákiában tapasztaltakat, illetve milyen tanulságokat szűrtek le a művelet végrehajtása során és azt követően.
„Az Emberi Erőforrások Minisztériuma UNKP-18-2 kódszámú Új Nemzeti Kiválóság Programjának támogatásával készült”

5. Dózsa Gréta (Sántha Kálmán Szakkollégium): Mozgásterápia hatékonyságának vizsgálata alkoholbetegek körében

Hazánkban az alkoholbetegség és szövődményei az utóbbi években megszaporodtak. A mozgásszervrendszert is érinti, így ezeknek a betegeknek a fizioterápiás vizsgálata, fejlesztése szükségszerű. Célunk az alkoholfüggőséggel küzdő betegek mozgásszervi állapotfelmérése és egy általános tornaprogram hatékonysági vizsgálata.

Debrecenben működő Minnesota Programban végeztük kutatásunkat 2017 szeptembertől-2018 novemberig. Célcsoportunk az intézetbe bekerülő alkoholfüggőséggel diagnosztizált betegek. Fizikális tesztekkel felmértük a résztvevők állóképességét, egyensúlyát, izomerejét a tornaprogram előtt és után.
A 34 embert mértünk fel, melyből 23-at tudtunk értékelni (ffi/nő: 15/8fő, átlag életkor= 45,94±10,80). A mért paraméterek elmaradnak az átlag populációtól az állóképességük és egyensúlyozásuk tekintetében. Az izomerejüknél változó eredményeket kaptunk. A tornaprogram hatására szignifikáns javulást tapasztaltunk, de egyensúlyozási és állóképességi eredményeik a program után is átlag alattiak.
Elmondhatjuk, hogy az alkoholizmusban szenvedők egészségkárosodása jelentős. Mindhárom képességnél elmaradás tapasztalható, de a torna hatására javuló tendenciát mutattak. Mivel az egyensúly és állóképességi eredmények a program után is elmaradnak a fiziológiástól, érdemes nagyobb hangsúlyt fektetni e képesség fejlesztésére.

6. Farsang Róbert (Pannon Egyetem): Prekoncentrációs módszerek fejlesztése fluoreszcensen jelölt szénhidrátok kapilláris elektroforézis alapú analíziséhez

A kapilláris elektroforézis (CE) kiemelkedő hatékonyságú elválasztástechnikai módszer, amellyel képesek vagyunk rendkívül kis mennyiségű, akár néhány nL mintát is vizsgálni. Azonban a biológiai minták gyakran annyira alacsony koncentrációjúak, hogy még rendkívül érzékeny fluoreszcens detektálás módszerrel sem detektálhatók a kívánt analitok. Számos módszert publikáltak minták prekoncentrálására, de ezek gyakran kis hatékonyságúak, vagy túl bonyolultak.

Ezen a poszteren három újfajta módszert mutatok be 8-aminopirén-1,3,6-triszulfonsavval (APTS) jelölt szénhidrátok kapilláris elektroforézis elválasztás előtti prekoncentrálására. Mindhárom megközelítésben a kapilláris egyetlen keskeny sávjába fókuszálunk nagy mennyiségű mintát, majd innen valósítjuk meg az elválasztást. 1) kapilláris üvegfalának elvékonyítása és elektromosan vezetővé tétele; 2) kapilláris végének lezárása egy elektromosan vezetődugóval; 3) kapilláris elejében agarózdugóba ágyazott mikrorészecskéken megvalósított szilárd fázisú extrakció (SPE).Ezeket a megközelítéseket összeszerelhetőség, újra-felhasználhatóság, CE berendezésben történő alkalmazhatóság, sérülékenység és automatizálhatóság szempontok alapján hasonlítottam össze. A módszerek lehetővé tehetik alacsony koncentrációjú jelölt cukor minták CE analízisét, amelyek a hagyományos módszerekkel nem lennének kimutathatóak. 

7. Gál Nóra (Eötvös Loránd Tudományegyetem): Stressz hatására történő génexpresszió változás vizsgálata árpa növényekben

A növények, ahogy mi emberek is, számos stratégiát kidolgoztak törzsfejlődésük során az őket ért környezeti stressz kivédésére, hatásának csökkentésére. Fejlődésük azonban nem tudja felvenni a versenyt a korunkban tapasztalható éghajlatváltozással, ezért a szokatlan szárazság, vagy épp túl sok eső, meleg vagy hideg komoly stresszt okozhat számukra. Ez a stressz terméscsökkenéssel jár, ami főleg gabonanövényeink esetén jelent komoly problémát. Annak érdekében, hogy a terméscsökkenést megállítsuk, szükség lehet olyan növények molekuláris növénynemesítéssel történő létrehozására, melyek a sokféle stratégia pozitív tulajdonságait egyesítik kiváló stressztűrő képességet kialakítva. Ehhez elengedhetetlen azoknak a géneknek az ismerete, amelyek szerepet játszanak a stressztűrés kialakításában. Munkánk során olyan géneket keresünk, melyek expressziója szárazság, vagy hőstressz esetén megváltozik. Ehhez az árpát választottuk, melynek stressztűrő képessége a búzáéhoz hasonló. Kiváló modellnövény munkánkhoz, mivel teljes genomját ismerjük, melynek mérete kisebb, mint a búzáé, így könnyebb munkát biztosítva Előadásomban részletesen bemutatom az expresszió változás követésére használt módszert, illetve így elért eredményeinket. 

8. Jóna Eszter (Pannon Egyetem): Humán szérum minták glikán analízise PNGase F enzimes reakciók optimalizálásával

A glikán biomarkerek alkalmazása elősegítheti számos betegség korai stádiumban történő

diagnosztizálását. Vizsgálatukkal azonos tüneteket mutató betegségeket is
megkülönböztethetővé válhatnak úgy, mint a tüdőrák és a COPD. A glikán analízis előnye,
hogy vérszérumból is elvégezhető egy egyszerűbb in vitro vérvétellel, ezzel elkerülve az
olyan bonyolult és fájdalmas diagnosztikai eljárást, mint a biopszia. Mindezek
megvalósításához egy megbízható és robusztus mintaelőkészítési módszerre van szükség. Az
egyik legfontosabb lépés glikán mintaelőkészítés során a glikánok enzimatikus felszabadítása
Peptid-N-glikozidáz F alkalmazásával. Munkám során glikoproteinek denaturálásának és
PNGase F enzimes reakciójának paramétereit optimalizáltam tüdőrákos és COPD betegek
humán szérum mintáinak N-glikán analízise céljából. A mintaelőkészítés négy fő lépést foglal
magába: 1) glikoprotein denaturálás, 2) enzimatikus N-glikán felszabadítás, 3) fluorofor
jelölés 4) tisztítás. A leemésztett N-glikánokat jelölés után lézer indukált fluoreszcens
detektorral felszerelt kapilláris elektroforézis berendezés alkalmazásával választottam el.
Munkám során glikoproteinek denaturálásával és a PNGase F enzimes rekacióinak
optimalizálásával egy robosztus és reprodukálható módszert dolgoztam ki N-glikánok
kapilláris elektroforézissel történő vizsgálatához.

9. Karácsonyi Krisztina (Kerényi Károly Szakkollégium): A magyar reprezentációs főnevek szintaktikai szerkezete

A magyar reprezentációs főneveknek jelentéstani szempontból két fő kategóriáját különböztethejük meg. Beszélhetünk ’story’ (történet) típusú (pl. könyv, cikk, regény), valamint ’picture’ (kép) típusú (pl. festmény, fotó, rajz) reprezentációs főnevekről. Poszteremben arra vállalkozom, hogy bemutassam az ilyen típusú magyar főnevek szintaktikai szerkezetét, mégpedig a grohmanni fáziselméletet felhasználó, minimalista generatív ágrajz formájában. Mivel korábbi kutatásaim során a magyar főnevek néhány más csoportját is vizsgáltam már, ilyen módon jelen poszter a korábban megkezdett kutatás kiterjesztéseként; egy – a magyar főnevek szintaktikai szerkezetét, azok morfoszintaktikai sajátságait aprólékosan bemutatni képes – komplex modell részeként értelmezhető. Poszteremben a reprezentációs főnevek ismertetése után az elméleti háttérre térek ki (grohmanni fáziselmélet működése), majd ismertetem a konkrét ágrajz felépítését (amelyhez kapcsolódva kitérek a generatív mondattan néhány kurrens alapvetésére) is. Végül a reprezentációs főnevek szintaktikai szerkezetét összevetem a relációs főnevek (pl. az asztal sarka) ugyanebben a modellben létrehozott, vonatkozó ágrajzrészleteivel; ilyen módon rávilágítva a két típus hasonlóságaira és különbségeire.

10. Nyerki Emil (Eötvös Loránd Szakkollégium): Rák áttét előrejelzése Markov-láncok segítségével

Manapság igen sokat lehet hallani különböző statisztikákat, hogy mely halálozási ok a legjelentősebb. Ezek között szinte mindegyik országban első helyen áll a szív és érrendszeri betegségek, mint a szívroham, érelmeszesedés. Csupán a fejlődő országok kis részében előzik meg ezen betegségeket a fertőzések, de ez esetben a higiéniás környezet is az oka. Emellett az öregedő társadalom miatt a neurodegeneratív betegségek aránya is kezd emelkedni, melyek ellen rendkívüli erőfeszítéssel irányulnak kutatások, több kevesebb sikerrel.

A fejlődő országokat kivéve a világ minden táján igen jelentős halálozási ok a rosszindulatú (malignus) tumorok, melyekről részletesen az irodalomjegyzékben lesz szó. A WHO kimutatása szerint, 2016-ban ezek közül is a tüdőt és a légutat érintő malingus daganatok okozták a 4. leggyakoribb halálozási okot. Azonban, nem csak az elsődleges tumorok jelentenek veszélyt, hiszen ezeket szerencsés esetben észlelni és kezelni is tudják. Sokszor azonban az áttétekkel van a probléma, hiszen mikor az elsődleges daganat eléri az észlelhető méretet, az áttétek nem feltétlenül fedezhetőek fel, így azok további problémákat, esetleg halált okozhatnak.
Célom az volt, hogy egy olyan matematikai, szimulációs modellt hozzak létre, mellyel ezen áttétek megjelenése szimulálható. Ennek kivitelezéséhez Markov-láncokat alkalmaztam, mely egy olyan sztochasztikus folyamat, mely rendelkezik memórianélküliségi tulajdonsággal. Ahhoz, hogy a modellből tényleges szimuláció váljék, Monte Carlo módszerrel vegyítettem. Az MCMC (Markov-chain, Monte Carlo) technikát gyakran alkalmazzák különböző vírusterjedési modellek esetén.
Összesen 16 féle rákos megbetegedést és az áttéteit vizsgáltam a kialakított modell három különböző változatában, mely összesen 15 millió iterációt jelent. Ezt úgy is felfoghatjuk, mintha 15 millió ember rákos megbetegedését vizsgálnánk meg az első stádiumból kiindulva a teljes betegség alatt.
A szimulációk alapján elmondhatom, hogy a modell további fejlesztések után alkalmazható lehet akár gyógyászatban is, jelenlegi változatát szakember validálta. Továbbiakban tervezem, hogy még több paramétert alkalmazva még pontosabb modellt hozzak létre.

11. Rába István (Bolyai Kollégium): What story are scales telling? Comparative analysis of scales from geothermal systems

We meet in our every day life to limescales. We face them in our bathroom, shower, toilet, water tap, even in our long since not washed dinner set or glasses. These mineral percipitations can be beautiful with the impressive structures of the scale, but can be harmful for our water supplying systems.
This scaling event happens in geothermal systems too. The operators of the geothermal plans face increasingly these problems. The limescale can decrease the inner diameter of the geothermal pipes, even enterily close them.
In my research I compared the limescales from two different geothermal systems (Mályi and Bőny) for this reason, in many petrological-, mineralogical- and geochemical analyses. These surveys were macro-and microsopic characterization of the thin sections of the samples, XRD analysis and Scanning Electron Microscope analysis, Mössbauer-spectroscopy, γ-spectroscopy, and ICP-MS survey.
In my research I compared these two different mineral percipitation in many different ways, and from these data I tried to correspond them or to make a distinction between them.
My goal with this method was to interpret the difference between the two scale samples and that can lead us to compare the two geothermal systems. I hope my research can point out the differences of the systems, can help to set up a better strategy to reduce the quantity of scales, and help to increase the sustainability of the geothermal plans.

12. Tamási Kinga (Miskolci Egyetem): A növényi olajok is relaxálnak-depolarizációs vizsgálatok TSD módszerrel

Munkánk során négy különböző étkezési olaj (oliva, szezám, repce és napraforgó) elektromos erőtérben történő depolarizációs vizsgálatát végeztük el TSD (depolarizációs spektroszkópia) berendezés segítségével. Ezzel a vizsgálatsorozattal megfigyelhető volt a növényi olajok, -mint leendő alternatív műanyagipari lágyítószerek- különböző dipólusmomentumainak, illetve ún. relaxációs jelenségeinek jelensége, amelyeket feltehetően az azokat alkotó zsírsavláncok mozgása befolyásol. Ez azért jó, mert így meghatározható az olajok, mint kismolekulájú polimerek egyes fázisátmeneteinek (alfa, béta) száma, az olvadás/fagyáspontok (Tmilletve aktiválási energiák (E*) értékei a közölt áramerősség és hőmérséklet függvényében. A vizsgálatok 5°C/min. felfűtési sebességgel, -100°C  és +50°C közötti hőmérséklet tartományban történtek, az eredmények kiértékelésénél alkalmazott normálófaktor pedig: 1 kV/mm 30cm2. A detektált eredmények ismeretében, és az alkalmazott összefüggések felhasználásával megállapítottuk, hogy az olajok aktiválási energia értékei az alábbi sorrendben alakultak: E*szezám=28,9 kJ/mol, E*napraforgó=30,4 kJ/mol, E*repce= 33,9 kJ/mol míg az E*oliva= 37,4 kJ/mol volt. Elméletünk szerint ezek az olajok, különböző műanyagipari alapanyagokban, társítás után nagymértékben befolyásolják a kialakuló szerkezetetet, összeférhetőséget és nem utolsósorban az előállítási költséget.

13. Varga Tímea (Grastyán Endre Szakkollégium): Gibraltár bizonytalan helyzete a BREXIT kapcsán

Napjainkban az Európai Unió és a nemzetközi politika egyik legfontosabb kérdése, hogyan alakulnak az Egyesült Királyság és az EU között 2016 óta zajló tárgyalások a szigetország kilépéséről. A BREXIT – ahogyan a kilépési folyamatot nevezik – több politikai és gazdasági jellegű konfliktust is eredményezett, illetve (bár Nagy-Britannia nem tagja a schengeni övezetnek) komoly, határvédelmet érintő vitákat generált. A várakozásokkal ellentétben azonban nem az Észak-Írország és a független Írország közötti határvonal jelenti a legnagyobb problémát, hanem az Ibériai-félszigeten fekvő, 6,7 km2-es brit exklávé: Gibraltár.

Poszteremen ennek a kis földdarabnak a történetét kívánom bemutatni, amely 1713-ban került brit fennhatóság alá, jelenlegi helyzete és jövőbeli hovatartozása/jogállása azonban rendkívül bizonytalanná vált a BREXIT-tel.

14. Vetési Viktória (Eötvös Loránd Tudományegyetem): Jód adagolás hatása sárgahüvelyű bokorbab növények elemfelvételére

A világlakosság jelentős százaléka szenved jódhiányban, mely pótlására megoldás lehet a különböző élelmiszernövények jódtartalmának növelése. Munkánk során babnövények jódfelvételét vizsgáltuk kálium-jodiddal adalékolt öntözővíz alkalmazásával laboratóriumi, illetve fóliasátras körülmények között. Tömegállandóságig történő szárítás után nyomon követtük a növényi részek (gyökér, szár, levél, termés) biomassza változását, a jód és tápelem koncentrációk (Mg, Fe, P, Mn, Cu, Zn) változását pedig mikrohullámmal támogatott savas feltárást követően induktív csatolású plazma tömegspektrométerrel határoztuk meg. 
Laboratóriumban végzett kísérleteink során 0,5 mg/L jód koncentráció alkalmazása mellett a termés tömege 43%-kal, míg fóliasátras körülmények között 50%-kal bizonyult kisebbnek a kontroll mintákhoz képest. Mindkét kísérletsorozatban a legnagyobb jód koncentrációt a gyökérben, legkisebbet pedig a termésben tapasztaltuk. 
Laboratóriumi körülmények között a jód adagolás hatására a gyökér, szár és levél tápelem koncentrációi különböző mértékben változtak, termésnél pedig minden esetben növekedtek. Fóliasátorban nevelt növényeknél a tápelem koncentrációk szinte minden esetben növekedtek, a réz és cink koncentrációi nem változtak.

2019. április 7.

15. Amged El-Harairy (Szent István University - Budai campus): Overview of the most important aphid species of Hungarian apple orchards - Review

Aphids can cause severe damage on leaves of their host plants, and thus less leaf surface area is available for photosynthesis. Here I provide a short overview on the characterization, life cycle, host plants and damage of five aphid species damaging apple trees: Aphis pomi DeGeer (Green apple aphid), Aphis spiraecola Patch (Green spirea aphid, Green citrus aphid), Rhopalosiphum insertum (Apple-grass aphid), Dysaphis plantaginea (Rosy apple aphid), and Dysaphis devecta sp. grp. (Rosy leaf-curling apple aphid). Biological control of apple aphids by natural enemies is reviewed, and we found that different apple varieties affected the degree of the aphid infection. The association between ants and aphids is often mutualistic. Because of the space considerations, we will be focusing on the key concepts.

16. Bacsa Ildikó Eszter (Kerényi Károly Szakkollégium): Propaganda és plakátszimbólumok a Tanácsköztársaság alatt

A kutatás témája a Tanácsköztársaság idejében készült propaganda plakátokon megjelenő szimbólumok vizsgálata. Ez alapján a kutatás azokra a kérdésekre ad választ, hogy egyes plakátokon milyen politikai szimbólumok jelennek meg, és azok milyen mértékben jelenítik meg a Tanácsköztársaság politikai rendszerét? Lehetséges-e megérteni ennek az időszaknak a politikai propagandáját a plakátokon ábrázolt szimbólumok által? Kutatásom során toborzó és lázító plakátok kerülnek vizsgálat alá, amelyeken a szocialista propaganda művészeti elemei megtalálhatóak, és amikhez segítséget nyújt több szimbólumokról szóló gyűjtemény, például Aradi Nóra A szocialista képzőművészet jelképei és Bakos Katalin 10x10 év az utcán: a magyar plakátművészet története, 1890-1990 című munkák. Emellett a vizsgálódásaim során a szimbolikus politika leírásához Murray Edelman A politika szimbolikus valósága című könyve valamint Rozann Rothman: Politikai szimbolizmus című tanulmánya adnak alapot. A kutatás célja, hogy egy új nézőpontból mutassa be a Tanácsköztársaság politikai berendezkedését és propagandájának működését, hogy így még inkább érthetőbbé tegye ezt a történelmi korszakot.

17. Bálint Emma Júlia (Debreceni Egyetem): Mental Health in the Digital Era

In today’s world, more and more people feel like sharing their problems online; therefore, mental illnesses gain greater attention than ever before. Individuals have multiple virtual platforms for sharing their problems nowadays.

There are several peer support websites today where individuals can share their problems with each other (Naslund; Grande; Aschbrenner; Elwyn, 2014). However, these peer websites are often rather negative than useful for one’s mental health. ‘Pro-ana’ (pro anorexia) websites are good examples for this issue. These websites are created by, and for people who support anorexia (Brotsky; Giles, 2007).
A significantly positive aspect in problem sharing over the Internet is represented by online counselling websites that provide psychologists who treat people online from the comfort of their own homes and hold online therapies. Furthermore, on some websites people also have an option to sign up as ‘Listeners’ and voluntarily talk to individuals who seek help online. However, online therapy has also been criticised by numerous scientist (Yair; Klomek; Friedman; Zuckerman, Shani-Sherman, 2014).
Nowadays, everything is assured for sharing mental health related problems online with a huge audience and new surfaces are created each day. Online surfaces can serve very usefully when it comes to discussing mental health problems, while they also have negative effects, even holding some dangers.

18. Csapó Gyöngyvér (Kerényi Károly Szakkollégium): Hogyan lesznek sikeresek a machiavellisták?

A machiavellizmus egy olyan személyiségvonás, mely mások kihasználásán és manipulálásán alapul, melynek során a machiavellista egyén ahhoz, hogy elérhesse céljait, másokat eszközként használ fel. Már több kutatás próbálta feltárni annak okát, hogy a machiavellisták miért tudnak sikeresen megtéveszteni másokat, melyek főként arra a kérdésre keresték a választ, hogy a magas machiavellizmus hajlammal bíró egyének vajon jobb elmeolvasó készséggel rendelkeznek-e másoknál, illetve magasabb érzelmi intelligenciával rendelkeznek-e társaikhoz képest. Azonban a korábbi kutatások közül kevés összpontosított annak a kérdésnek a megválaszolására, hogy pontosan hogyan, milyen módon befolyásolják társaikat a machiavellisták.

Kutatásomban arra a kérdésre kerestem a választ, hogy pontosan milyen befolyásolási technikákat alkalmaznak a machiavellisták egy olyan helyzetben, mikor meg akarnak győzni valakit. Ennek feltárására olyan módszert alkalmaztam, amelyre eddig kevéssé volt példa; a vizsgálat során több machiavellizmust mérő kérdőívet (SD3, MACH-IV, MPS) használtam, valamint két szövegalkotási feladatot kellett a kísérletben résztvevőknek megírniuk.
A vizsgálatban 106-an vettek részt (21 férfi és 85 nő), átlagéletkoruk 20,39 (SD= 4,776).
Az eredmények azt mutatták, hogy szignifikáns összefüggés fedezhető fel a machiavellizmus, valamint a meggyőzés és manipuláció közt; jellemzően azok folyamodnak a meggyőzés eszközéhez, akik alacsonyabb machiavellizmus pontszámmal bírnak, míg azok, akik magasabb pontot értek el, inkább alkalmaznak manipulatív taktikákat.
Ezen eredmények számos kérdésre választ adnak és hozzájárulnak a machiavellizmus jelenségének jobb megértéséhez és jó kiindulási alapot adnak további kutatások elvégzésére.

Kulcsszavak: machiavellizmus, érzelmi intelligencia, MPS, MACH-IV, SD3, meggyőzés, manipuláció, rábeszélés, kényszerítés

19. Ferenczi Larisza, Ferenczi Tibor (Pannon Egyetem): A szervezői irányítás egyes kérdései az elmosódott szavazáselméletben.

A különböző választások, társadalmi döntések során néha előfordul, hogy a jelöltek száma, pozitív vagy negatív irányba, változik, és ezek a módosulások természetesen hatással lehetnek a végső eredményre. Ezen befolyásoló hatás következtében a választóbizottság elnökének vagy a szervezőbizottságnak érdekében állhat változtatni a jelöltek számán az éppen adott társadalmi döntésben. A szervezői irányítás kérdésköre azon szituációkat modellezi matematikailag, amikor a szervezőnek lehetősége van befolyásolni az eredményt, azaz amikor nem, vagy nem csak a jelölt vagy a szavazó manipulál. Előadásunkban az általunk kidolgozott elmosódott szavazáselmélet egyik procedúráját, az elmosódott pluralitást vizsgáljuk meg a szervezői irányítás szemszögéből. Górcső alá vesszük többek közt, milyen hatással lehet a választások kimenetelére a fent említett, általunk kifejlesztett procedúrában a jelöltek hozzáadása, kizárása. 
 

20. Fülöp Máté (Eötvös Collegium): Lineáris motívumok kísérletes vizsgálati módszereinek bemutatása a BMPR2–Tctex-1 kölcsönhatás példáján

A lineáris motívumok fehérjék rendezetlen régióiban találhatók, 3-10 aminosav hosszúságú, fehérjeinterakciós modulok. Kölcsönhatási partnereik specifikus doménfelszínek, melyekkel kis affinitású kölcsönhatásokat képesek kialakítani. Kompaktságuk és általuk kialakított, tranziens interakciók robosztus és finomhangolt szabályozást tesznek lehetővé, az eukarióta proteom nélkülözhetetlen elemeivé téve a lineáris motívumokat. Jelentőségük, és feltételezett nagy számuk ellenére, mindeddig kevés lineáris motívum került leírásra. Ennek hátterében a lineáris motívumok kutatásának módszertani nehézségei állnak, feltérképezésük és vizsgálatuk speciális protokollok kidolgozását igényli.

Munkám során a BMPR2 receptor ötszáz aminosav hosszúságú rendezetlen régiójában kutatok egy dimer fehérje, a Tctex-1 kötőmotívuma után. Ugyan a Tctex-1-nek tucatnyi kölcsönhatási partnerét írták le, kötőmotívuma mindeddig nem ismert. A motívum megtalálása érdekében a BMPR2 Tctex-szel kölcsönható régióját darabolom, majd a fragmenseket további interkciós vizsgálatnak vetem alá.
A BMPR2 rendezetlen régióját fragmensek formájában, egyenként affinitás címkével ellátva E. coli sejtekben heterológ expresszióval állítom elő, majd kvalitatív és kvantitatív módszerekkel fehérjeinterakciós vizsgálatoknak vetem alá. Míg natív körülmények között a BMPR2 vizsgált régiói a receptor részeként, membránhoz rögzítve helyezkednek el, addig kísérletes vizsgálatok megkövetelik koncentrált, tiszta fehérjepreparátum létrehozását. A vizsgálandó régiók jelentős mennyiségben tartalmaz hidrofób aminosavakat, így expressziójuk, és tisztításuk speciális megoldásokat igényel. A BMPR2 receptor rendezetlen régiói és a Tctex-1 közötti kölcsönhatások vizsgálata során olyan protokollokat kellett kidolgoznom, melyek lehetővé teszik a rendezetlen hidrofób fehérjerégiók vizsgálatát, ezáltal általános modellként szolgálhatnak más hidrofób, illetve rendezetlen fehérjék vizsgálatához.

21. Jordán Lilla (Bolyai Kollégium): A környezeti hőmérséklet és a szaporodási befektetés kapcsolata gyíkoknál

Az ektoterm élőlények, így a gyíkok is, a környezeti hőmérsékleten keresztül képesek a megfelelő testhőmérséklet elérésére és élettani folyamataik, aktivitásuk optimalizálására. A klímaváltozás miatt gyorsan változó termális környezet azonban kihívást jelenthet számukra. A változó környezethez való alkalmazkodás nélkül az élettani folyamataik szuboptimális működése hosszú távon igen káros következményekkel, például szaporodóképességük csökkenésével járhat. Kutatásunk során hazai nyakörvösgyík-fajokon (Podarcis taurica, Lacerta viridis) vizsgáljuk, hogy a nőstények szaporodási állapota befolyásolja-e a hőmérsékleti preferenciájukat és hőmérsékletfüggő fiziológiás teljesítményüket. Eredményeink azt mutatják, hogy a szaporodási stádium meghatározza a hőmérsékleti preferenciákat és toleranciákat. A vemhes nőstények alacsonyabb hőmérsékleteket preferálnak és hőmérsékleti tolerancia-tartományuk is leszűkül. A tojások lerakása jelentős teljesítménybeli növekedéssel jár. Ezek alapján a hőmérséklet emelkedése nem csupán az egyedek túlélésére, hanem szaporodásukra is negatívan hathat.

22. Juhász Zoltán András (Melanchthon Szakkollégium): Balassi reloaded

Kutatásomban a magyarországi reneszánsz irodalom oktatását vizsgáltam, kiemelten a Balassi-portrét, illetve kerestem azokat a kiegészítési lehetőségeket, amelyekkel a tanulók számára utat nyithat ez a tananyagrész új, a mai kor igényeinek megfelelő készségek elsajátításához és az érettségire való hatékony felkészüléshez, egy átfogó szemlélet kialakításával. A témaválasztásomat azok a kutatások – többek között Hargittay Emil, Fűzfa Balázs, Rozmán Kristóf, Varga Richárd tanulmányai – motiválták, melyek felhívták a figyelmet a tananyagrészben rejlő lehetőségekre. Hipotézisem, hogy a Balassi tananyag digitális, auditív anyagokkal, illetve múzeumpedagógiai foglalkozással való bővítésével a tantárgyi tartalom tudása mellett a tanulók kritikai gondolkodása, beszédtechnikai, gyakorlati kommunikációs, retorikai készségei is fejleszthetők, illetve a nyelvi attitűdöt alakító, értelmező ismeretek is bővíthetők a különböző gyakorlatok segítségével, a mintatantervi óraszám keretein belül.
Az ismeretek megszerzésére és elsajátítására új jógyakorlatokat – mint a metrikus szövegmondási gyakorlat, a „hét korszak rajz”, vagy a „táblabingó” gyakorlat, illetve a digitális technika használatát az irodalom- és a régizene szerves korrelációjának megismertetésére – vezettem be egy múzeumpedagógiai foglalkozásba. A foglalkozás feladataival implicit módon ismerhetik meg a tanulók a történelmi összefüggéseket. A multidiszciplináris (irodalmi, történelmi, ének-zenei) megközelítés fejleszti az asszociációs készséget, megtanulhatják a tudományközi szemlélet gyakorlatának alapjait. A foglalkozásban hangsúlyos szerepet kap az önálló véleményalkotás- és az erre épülő vitakultúra. A kritikai gondolkodást fejleszti a nyílt végű kérdéstechnika alkalmazása, melynek alapja a múzeum forrásanyaga.
A tanulók visszajelzéseit és a módszer eredményeit egy kétlépcsős önkitöltős-kérdőívezéssel mérem meg.
Kutatásomban egy tananyagrész bővítésére tettem kísérletet, mely fakultatívan kiegészítheti a gimnáziumi órákat és mellyel a tantárgyi tartalom tudása mellett a tanulók 8/2013 EMMI-rendeletben meghatározott anyanyelvi ismeretei széleskörűen fejlődhetnek.

23. Kiss Krisztián (Bolyai Kollégium): Kehida-Fövenyes késő avar kori (7-8. század) embertani anyagának paleoradiológiai vizsgálata

A történeti embertani kutatásokra jellemző a multidiszciplináris megközelítés. Egy egykoron élt egyén, vagy akár egész populáció átfogó vizsgálata több tudományterület technológiáját és ismeretét követeli meg, mely alól nem kivétel a radiológia sem. Nem sokkal Wilhelm Conrad Röntgen, az orvostudományt is nagyban előrelendítő felfedezése után Carl Georg Walter Koenig volt az első, aki egyiptomi ember és macskamúmia maradványait vizsgálva használta ki az X-sugár előnyeit. Poszteremben több történelmi korból származó emberi maradvány klinikai és ipari computer tomográffal (CT) készített felvételeit szeretném prezentálni. Minden bemutatott eset valamilyen más szempontból világít rá arra, hogy miért is érdemes paleoradiológiai vizsgálatokat végezni egy-egy antropológiai kutatás során.


A poszter konferencián való megjelenését a Nemzeti Tehetségprogram Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj ’18 (NTP-NFTÖ-18-B-0053) keretein belül az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az NKFIH Horvát-Magyar bilaterális projektje (TÉT_16-1-2016-0020) és az ELTE Tehetséggondozási Tanácsának Multidiszciplináris projektje támogatja.

24. Konkoly Sándor (Szentágothai János Szakkollégium): Zembecz középkori castellumának lokalizációja

A történészeket és a várkutató régészeket régóta foglalkoztatja Zembecz várának problematikája. A rendelkezésünkre álló források meglehetősen szerények, a castellum történetét és építési helyét kutatva csupán a középkori oklevelek elszórt adataira támaszkodhatunk. Ezek alapján nem meglepő, hogy a magánvár sokáig a nem lokalizálható erődítmények közé tartozott. A Zichy okmánytár majd másfél évszázada megkezdett feldolgozása során kerültek elő olyan adatok, melyek egy ismeretlen középkori erősség létéről tesznek tanúbizonyságot az ősi Margitta-sziget északi részével azonos térségben. Ezt követően hosszas, máig tartó tudományos vita bontakozott ki a várkutató régészek körében, bár a castellum építési helyének azonosítására tett kísérletek rendre eredménytelennek bizonyultak. Az újabb levéltári kutatások során előkerült adatok feldolgozásával, valamint az interdiszciplináris kutatási koncepció eredményeként mára határozott álláspontot képviselhetünk e régóta húzódó szakmai kérdésben. A kutatást primer és szekunder források elemzésével, dűlőnév-kutatások eredményeit felhasználva, terepi munkálatokkal kiegészítve végeztem. A munkát digitális adatfeldolgozás, tematikus térképek és terepmodellek, valamint régészeti célú légifotók és geofizikai mérések segítették.

25. Oláh Alexandra (Miskolci Egyetem): "Kémiatanárként'" a Lehetőségek Iskolájában

Poszterem témája egy speciális pedagógiai programfejlesztés, valamint az ehhez kapcsolódó diagnosztikai mérés. Tanulmányaim alatt kapcsolatba kerültem a Jezsuita Rend által fenntartott Lehetőségek Iskolájával. Ez az iskola marginális, de nagyon fontos, az oktatási rendszer hiányait pótló tevékenységet végez, ahol különféle okokból a közoktatási rendszerből véglegesen lemorzsolódott felnőttek (megkapaszkodásuk utolsó esélyeit kihasználva) tanulnak azért, hogy 8 általános iskolai végzettséget szerezzenek. Szinte kivétel nélkül jellemző az ebben az intézményben tanulókra, hogy nyelvi hátránnyal küzdenek. Ez megnehezíti tanításukat, legfőképp a természettudományok oktatása terén.

A munka első fázisában diagnosztikus vizsgálatban feltárjuk a diákok érdeklődését a tárgy iránt, illetve mérjük a tantárgyi tudást, kiemelt figyelmet fordítva a tantárgyi szókészlet és anyanyelvi kompetenciára. Ezzel párhuzamosan megvizsgáljuk a Nemzeti Alaptanterv, Kerettanterv és helyi tartalmi szabályzók kémiára vonatkozó követelményeit. Azt feltételezzük, hogy nagy lesz a szakadék a tanulók kompetenciái, illetve a tantervi szabályzók elvárásai között. Ezen különbség áthidalására nagyon komoly pedagógiai kihívás.
Poszteremben első féléves tapasztalataimat kívánom összefoglalni. 

26. Papp Zsanett Gréta (Eötvös Collegium): Grönland a "modern Vadnyugat"- Nagyhatalmak geopolitikai érdekinek üzközése

A globális klímaváltozás következtében olvadásnak induló északi-sarki jégtakaró nem csak kihívást, hanem új lehetőségeket is jelent a nagyhatalmak érdekérvényesítése szempontjából. A fokozatosan felszínre kerülő ásványkincsek, a tengeri útvonalak hajózhatóvá válása, valamint az olaj és ritkaföldfémek növekvő igényének köszönhetően a korábban érdektelen Grönland kész kincsesbányává válhat az államok számára.
Előadásom célja, hogy a globális környezeti változások a nemzetközi rendszer struktúrájára gyakorolt hatását vizsgálja. Napjainkban szemtanúi lehetünk a „geopillanatnak”, amely fordulat hatására felértékelődnek a geopolitikai érdekek és bizonyos területek stratégiai jellege. Ennek értelmében a fő kérdésem az, hogy a rendszerszintű változások hogyan rendezik át napjainkban a nemzetközi kapcsolatok alapvető felállását, ezzel új viszonyrendszert kialakítva az államok között. A nemzetközi rendszer struktúrájának átrendeződése alapvetően meghatározza az önérdekkövető államok külpolitikai döntéshozatalát. Így a tanulmány rámutat az átrendeződő viszonyokra, továbbá arra is, hogy a külpolitikai döntéshozatalban fellelhető és iránymutató célok nagymértékben összefüggnek geopolitikai érdekekkel.
Kutatási kérdésem kiindulópontját Kína egyre erősödő és expanzív külpolitikai szerepvállalása képezte az Északi-sarkvidéken. Kutatási kérdésemet Kína releváns szerepének vizsgálata adta Grönland és Dánia viszonyrendszerében. A kutatási kérdésre állított hipotézisem értelmében Kína fontos szerepet tölthet be Grönland függetlenedési törekvéseinek előmozdításában, amennyiben a két térség rendelkezik azonos gazdasági és geopolitikai érdekekkel a közös partneri kapcsolat kiépítéséhez. A hipotézisem igazolására a kínai külföldi bányászati beruházásokat vettem figyelembe, így a Grönland területén fellelhető kínai bányászati tevékenységek vizsgálata képezte az esettanulmányomat.
A gazdasági partneri kapcsolat Kína és Grönland között bizonyítja, hogy a napjainkban átrendeződő nemzetközi rendszerben nagymértékben felértékelődött geopolitikai érdekek priori elemmé válnak az államok nemzeti külpolitikájának kialakításában. Végezetül elmondható, hogy a kutatás kellően reprezentálja a tanulmányban használt neorealizmus elméleti keretrendszerének napjainkban is fellelhető relevanciáját, azaz a neorealista fordulatot a XXI. században.

27. Pethő Máté (Eötvös Loránd Tudományegyetem): Emberi testtartás monitorozása komplex szenzorrendszer és gépi tanuló algoritmusok segítségével

Napjainkban a helytelen testtartás szövődményeként megjelenő muszkuloszkeletális degeneratív elváltozások gyakorlatilag civilizációs betegségeknek tekinthetők. Rengetegen végeznek olyan munkákat, amely során egész nap ülő pozícióban kell dolgozniuk. A legtöbb háttartáshoz kötődő patológiás elváltozás és betegség azonban megelőzhető, amennyiben figyelünk a megfelelő testtartásra. Vizsgálataink során egy olyan komplex szenzorrendszert akarunk létrehozni, amely segítségével monitorozhatjuk a háttartást. Ehhez több szenzortípus hatékonyságát vizsgáltuk (gyorsulásmérők, nyúlásmérők stb.). A regisztrált adatokból egy adatbázist kezdtünk el létrehozni, amely segítségével valós idejű háttartás meghatározást szeretnénk elérni. Az adatok elemzéséhez egy neurális hálózatot szeretnénk építeni, amely potenciális egyére szabottan képes lenne kalibrálni a rendszert a helyes testtartás meghatározására. A testen elhelyezett szenzorok mellett kamera alapú háttartás felismerőt is fejlesztünk az OpenPose testérzékelőre építve. Előzetes eredményeink szerint a gyorsulásmérők egyszerű és olcsó megoldást kínálhatnak a testtartásban végbement változások követésére. A kísérletsorozat a Nemzeti Tehetség Program, Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj támogatásával valósul meg.

28. Szentgyörgyi Viktória (Bolyai Kollégium): Comparative analysis of fusarium mycotoxins on cell viability of primary neuronal and astroglial cell cultures

Fumonisin B1, deoxynivalenol and zearalenone mycotoxins are produced by Fusarium mold. They are present in the food chain and represent a risk for health. It is not yet clarified how they influence neural cell functions.
We investigated cell viability effects of these toxins on mouse primary neuronal, astroglial and mixed cell cultures after 24 or 48 hours of mycotoxin administration in 1 nM - 50 μM concentration range.
MTT-assay revealed that deoxynivalenol decreased cell viability in a dose-dependent manner, independently from the cultures types. Fumonisin B1 increased cell viability significantly on astroglial and mixed cell cultures in lower doses, while in 50 μM, it was highly toxic. Zeralenone had no significant effect on mixed cell cultures, however in 10 nM, it increased the cell viability of neurons and astrocytes. We analyzed the effects of the mycoestrogen zearalenone on the expression of estrogen receptor isotypes ER-alfa and ER-beta with qRT-PCR. In neuronal and mixed cultures, zearalenone decreased ER-alfa expression, while in astroglial cultures, it induced the opposite effect. ER-beta expression was not altered by zearalenone in either culture types.
Our results demonstrate that Fusarium mycotoxins are acting on a cell specific manner.

29. Tóth Tünde (Eötvös Loránd Tudományegyetem): A method for the prediction of drug content of biodegradable drug carrier nanoparticles obtained by nanoprecipitation

Poly(lactic-co-glycolic acid) (PLGA) drug loaded nanoparticles (NPs) are applied successfully to increase the distribution and bioavailability of mainly hydrophobic drug molecules. PLGA50 NPs were prepared by nanoprecipitation to encapsulate model drugs, a homologous series of alkyl-hydroxy-benzoate with gradually increasing hydrophobicity to address the influence of drug property on the encapsulation. The drug content and encapsulation efficiency were found to be substantially different for the various parabens. The treatment of the nanoencapsulation as a partitioning process involving PLGA50 and the aqueous phase led to a relationship between the drug content of the NPs and the characteristic properties of the drug molecule. The actual and the achievable maximum drug content of PLGA50 NPs can be predicted and was tested in several systems. The above approach opens the way for more reasonable design of nanoparticle drug carrier in addition to the possible explanation for the drug content achievable for a given compound.